IG-BUD oferuje usługi w następujących obszarach:

Przygotowanie inwestycji

 • współpraca z Inwestorem przy wyborze terenu pod inwestycję, weryfikacja jego przydatności pod zabudowę
 • współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych
 • współpraca z Inwestorem przy wyborze Projektanta i zawarciu umowy o prace projektowe
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy kompletacji uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę włącznie
 • ewidencjonowanie, dystrybucja i archiwizowanie opracowań projektowych
 • współudział lub samodzielne opracowanie budżetu inwestycji
 • opracowanie harmonogramów rzeczowych i finansowych
 • organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych
 • opracowanie wyników postępowania, rekomendacja Wykonawcy
 • współudział w negocjacjach kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw
 • powiadomienie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót
 • wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy
 • przekazanie placu budowy

Prowadzenie inwestycji

 • reprezentowanie Inwestora w stosunku do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
 • koordynacja wykonawstwa zadania inwestycyjnego, organizacja i prowadzenie cyklicznych narad, sporządzanie raportów dla Inwestora
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przedsięwzięcia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 , Nr 100 , poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 , Nr 115, poz. 1229 , Nr 129 , poz. 1439) i integralnie związanych z ww. ustawą przepisów wykonawczych
 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi kontraktami
 • kontrola jakości robót
 • kontrola realizacji harmonogramów rzeczowych

Prowadzenie rozliczeń finansowych

 • nadzór nad realizacją harmonogramów finansowych
 • weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót
 • uzgadnianie faktur za roboty
 • bieżące ewidencjonowanie kosztów
 • opracowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego

Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego

 • przygotowanie zgłoszeń i rozpisanie odbioru końcowego
 • współudział w odbiorach dokonywanych przez instytucje zewnętrzne – sanepid, straż pożarną, inspekcję pracy i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę
 • współpraca z Wykonawcą w przygotowaniu obiektów do przeglądu odbiorowego
 • współpraca z Wykonawcą w kompletacji dokumentów odbiorowych i ich przygotowanie do przekazania Inwestorowi
 • nadzór nad:
  • opracowaniem instrukcji użytkowania obiektu
  • przeprowadzeniem szkoleń załogi w zakresie obsługi zabudowanych urządzeń
  • zawarciem umów serwisowych na okres gwarancji i rękojmi
  • innych czynności zależnie od rodzaju inwestycji i wymogów Inwestora

W zakresie odbiorów końcowych

 • prowadzenie prac komisji odbiorowej
 • kompletację dokumentów
 • opracowanie protokołu odbioru końcowego
 • przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu

Inne

 • powołanie komisji przeglądów gwarancyjnych
 • udział w pracach komisji przeglądowych
 • spisanie protokołów z dokonanych przeglądów
 • przygotowanie dla Inwestora wniosków do Wykonawców robót w sprawie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji
 • przygotowanie wniosku o zatrzymanie lub zwrot kaucji gwarancyjnych
 • inne czynności zależnie od zapotrzebowania