Firmę tworzy zespół specjalistów obejmujący:

  • inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających: wymagane kwalifikacje i uprawnienia we wszystkich branżach objętych nadzorem, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, członkostwo w izbie inżynierów budownictwa
  • inżyniera kontraktu sprawującego nadzór nad pracą zespołu, prowadzącego koordynację i rozliczenia finansowe budowy, występującego przed Inwestorem i Wykonawcą zadania inwestycyjnego